Zaproszenie do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Przekazujemy zaproszenie do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego!
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.
Ocenie podlegają dwie kategorie:
I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.
Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej: www.kss.org.pl, www.funduszsolecki.eu, www.wielkopolskie.ksow.pl
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 7 lipca 2019 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”.
Załączniki:

– Regulamin konkursu

– Formularz zgłoszeniowy

– Oświadczenie autora zdjęć

– Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu oraz potwierdzenie wysokości wkładu własnego mieszkańców sołectwa

– Ankieta ewaluacyjna

– Zgoda mieszkańca na udział w konkursie

– Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzule informacyjne Administratorów