STOWARZYSZENIE

LGD Kraina Trzech Rzek to organizacja, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności  oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.  W ramach realizacji strategii Rada LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na jej wdrażanie - łącznie 9 000 000 zł na lata 2016 – 2023.

Misją stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek jest propagowanie idei partnerstwa i współdziałania trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego, na obszarze objętym LSR, w celu rozwoju tego obszaru, zachowania walorów, oraz poprawy warunków życia.

LGD prowadzi nieodpłatne doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie.