Działaj Lokalnie 2024 ! Czas Start

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działaj Kraina Trzech Rzek”
 jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie

Termin składania wniosków: od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.,
do godziny 23:59.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

Łączna pula przeznaczona na granty: 55 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od lipca a do 31 grudnia 2024 r.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE za pomocą GENERATORA SPOŁECZNEGO

LINK DO GENERATORA: https://generatorspoleczny.pl/

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które:

 • Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
 • Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
 • Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców albo włączają nowe środowiska
  w prowadzone wcześniej działania.
 • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 • Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku, usługi graficzne,
 • koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie),
 • zakup elementów wyposażenia,
 • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
 • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
 • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione,

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Doradztwo w biurze po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail:

Małgorzata Najdek – koordynator projektu tel. 883-777-918

Karolina Skowrońska – koordynator projektu tel. 535-978-545

e-mail: biuro@kraina3rzek.pl