Konsultacje społeczne zakończone

W związku z pracami nad tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zakończyliśmy pierwszy etap definiowania zasobów, potrzeb i problemów oraz wyzwań  stojących przed lokalną społecznością.

W każdej z Gmin członkowskich, zaprosiliśmy mieszkańców do rozmowy. Podczas spotkań pracowaliśmy nad analizą mocnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, które mogą wpływać na funkcjonowanie społeczności Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Dziękujemy za Wasz udział i zapraszamy do aktywności na kolejnych etapach tworzenia LSR.