Konkurs Opowiedz dla grantobiorców Działaj Lokalnie

Uwaga! Uwaga!

Ogłaszamy konkurs “Opowiedz…” skierowany do grantobiorców programu Działaj Lokalnie. Filmy przedstawiające efekty zrealizowanych projektów lub ich przebieg, zostaną nagrodzone w 4 kategoriach:

1) Nasze miejsce – kategoria pozwala zaprezentować filmy o przestrzeniach, które łączą ludzi, specyfice lokalnej społeczności, wyjątkowości danego miejsca czy miejscowości w kontekście zrealizowanego projektu. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

2) Making off – historia tworzenia projektu – kategoria pozwala zaprezentować filmy o procesie tworzenia projektu. Działania materialne, związane z budową czy rewitalizacją (np. świetlica, park, boisko, miejsce spotkań, kwietna łąka, wiejska pasieka). Można w niej pokazać projekty oparte na wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych (np.: warsztaty, happening, konkurs, przegląd, festyn/święto lokalne itp.), które przyciągnęły zarówno mieszkańców jak i turystów.

3) Bohater – w kategorii mogą zawierać się filmy opowiadane z perspektywy bohatera (lidera, członka zespołu, beneficjenta), ale również pokazujące bohatera, który stał się motywem przewodnim projektu (lokalny poeta, artysta, aktywista, lokalny produkt, zwyczaj). W tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują proces, realizacji projektu i ewentualnie jego wpływ na lokalną społeczność.

4) Impact – filmy o wpływie, oddziaływaniu projektu w skali lokalnej, czy też ponad lokalnej. Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły we wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty

Najlepsze zostaną skierowane do etapu ogólnopolskiego konkursu realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie

Szczegóły na stronie: https://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/konkurs-opowiedz/

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.
Pula nagród finansowanych ze środków PAFW, które zostaną przyznane w 2023 roku wyniesie około 30 000 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody dla laureatów etapu ogólnopolskiego Konkursu „Opowiedz…” 2021 i „Opowiedz…” 2022.
Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki:
• pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne,
• wykorzystywać nowoczesne technologie i oraz bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach,
• skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac,
• dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu,
• koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu,
• prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna:
1. Kryterium merytoryczne:
• w jakim stopniu prace prezentują historię projektu oraz efekty z uwzględnieniem pokazania zmiany jaka zaszła dzięki realizacji projektu w lokalnej społeczności (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
• jaka jest wartość merytoryczna projektu i jego motyw przewodni (ambitna tematyka, grupa docelowa, zaangażowanie społeczności). Komisja będzie zwracać szczególną uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
2. Kryterium artystyczne:
• zastosowanie rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).
• czy treść pracy została przedstawiona w sposób przemyślany i uporządkowany z zastosowaniem ciekawych rozwiązań.
• jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Regulamin_Konkurs-Opowiedz_2021_2022

Materiały pomocnicze dla grantobiorców
Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Dobrze jest od samego początku trwania projektu zbierać zdjęcia, kręcić choćby krótkie filmy i zastanawiać się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.


Zestawienie prac nagrodzonych i wyróżnionych w ostatnich latach
Artykuł „Twórcze opowiadanie o projektach społecznych” (PDF 770 KB)
Artykuł „Muzyka w pracach konkursowych” (PDF 421 KB)

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”