Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

W celu ułatwienia Wnioskodawcom przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zamieszczamy edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).