Informacja dla Beneficjentów

Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy określającą również zobowiązania beneficjentów, osoby i podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków osi 4 LEADER powinny stosować wytyczne zawarte w Księdze znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokument ten określa zasady stosowania logotypów i ich wersji na drukach firmowych i materiałach promocyjnych (np. folderach, ulotkach, plakatach, reklamach prasowych, gadżetach).

Księga znaku marki PROW

Projekty umów przyznania pomocy (Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty) znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tam też dostępne są wzory wniosków o płatność.

Wzory umów

Wzory umowy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Wzory umowy