Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

–  termin składania wniosków 28.10.2013 r. – 19.11.2013 r.,

–  limit dostępnych środków    408 568,36 zł,

– minimalne wymagania:    zdobycie  co najmniej 40 % możliwych do uzyskania punktów tj. 5,60 pkt

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa
i rozwój wsi”

– termin składania wniosków 28.10.2013 r. – 19.11.2013 r.,

– limit dostępnych środków 962 291,24 zł.

– minimalne wymagania:  zdobycie  co najmniej 40 % możliwych do uzyskania punktów tj. 4,40 pkt

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków 28.10.2013 r. – 19.11.2013 r.,

– limit dostępnych środków 453 337,00 zł

– minimalne wymagania:   zdobycie  co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów tj. 5 pkt

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków 28.10.2013 r. – 19.11.2013 r.,

– limit dostępnych środków 283 493,00 zł.

– minimalne wymagania:   zdobycie  co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów tj. 6 pkt

Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w dniach 28.10.2013 r. – 19.11.2013 r.,
w godz.: 8.00 – 15.00, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, przy ul. Marsz. Piłsudskiego 76 w  Obornikach,

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek i na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl a także:

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt 3 i 4

– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

Renata Gembiak – Binkiewicz, tel: 791 222 764,  Małgorzata Najdek, tel. 883 777 918

1)    DOKUMENTY DO POBRANIA – operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty

wniosek o przyznanie pomocy – wopp_413_MP_7z_10052013

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy IW_7z_17042013_-1

wniosek o wyprzedzające finansowanie – wyprz_fin_wopp_413_MP_6z

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Kryteria MP

MP WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI

MP minimalne wymagania

oświadczenie – dane osobowe wnioskodawcy

zobowiązanie wnioskodawcy do udzielania informacji

rozporządzenie wdrażanie LSR 01_2013 – teks jednolity

2)   DOKUMENTY DO POBRANIA – operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

wniosek o przyznanie pomocy W-1_413_313_6z

instrukcja wypełniania wniosku IW-1_413_313_6z

Kryteria ORW

ORW WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI

zobowiązanie wnioskodawcy do udzielania informacji

ORW minimalne wymagania

3) DOKUMENTY DO POBRANIA – operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy WOPP_413_312_LGD

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy WOPP_413_312_instrukcja

Ekonomiczny Plan Operacji – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy EPO_413_312

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji 413_312_instrukcja_EPO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis AAA_Formularz_informacji_II

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza – pomoc de minimis 8997

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji (…) – załącznik nr 5 W-1_5_413_312

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – załącznik nr 3 W-1_3_413_312

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 4 W-1_4_413_312

Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, załącznik nr 2 W-1_2_413_312

Szablon_do_wyliczania_momentu_bazowego

Wzór zapytania ofertowego

Wzór gwarancji – załącznik nr 6 W_1_6_413_312

oświadczenie – dane osobowe wnioskodawcy

TRM minimalne wymagania

Kryteria TRM

zobowiązanie wnioskodawcy do udzielania informacji

TRM WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc –   Wykaz_kodow_wspieranych

4) DOKUMENTY DO POBRANIA – operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_413_311

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy IW_413_311

Ekonomiczny Plan Operacji EPO_413_311

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji 413_311_instrukcja_EPO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością W-1_3_413_311

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis W-1_2_413_311

Wzór gwarancji – załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy W-1_4_413_311

Wzór zapytania ofertowego

oświadczenie – dane osobowe wnioskodawcy

RDN WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI

Kryteria RDN

RDN minimalne wymagania

zobowiązanie wnioskodawcy do udzielania informacji

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc   –  wykaz_działalności_ wspieranych_311