Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007 – 2013

 

ARiMR informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 18.07.2011r. przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.)  istnieje możliwość przyznania zaliczki w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy w ramach działań: a) Modernizacja gospodarstw rolnych;

b) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;

c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

e) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

– dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

f Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

oraz możliwość przyznania zaliczki w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji w ramach działań:
a) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów;
b) Wdrażanie projektów współpracy.

W związku z powyższym Wnioskodawcy występujący o wypłatę zaliczki, których postępowania o przyznanie pomocy nie zostały zakończone w ramach wyżej wymienionych działań PROW 2007-2013, powinni, w przypadku chęci podwyższenia wnioskowanej kwoty zaliczki, przedłożyć w właściwych podmiotach wdrażających, tj. odpowiednio Oddziałach Regionalnych i Samorządach Województw zaktualizowane strony wniosku o przyznanie pomocy zawierające dane finansowe oraz podpisaną część wniosku “Oświadczenie wnioskodawcy” zawierającą, nową  zadeklarowaną kwotę zaliczki.

Beneficjenci, z którymi zostały zawarte po dniu 01/01/2011r. Umowy przyznania pomocy przyznające zaliczkę, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie podwyższenia kwoty zaliczki do wysokości nie przekraczającej 50%  kwoty pomocy, pod warunkiem, że nie rozpoczęli realizacji operacji tj. m.in. nie wystąpili z wnioskiem o płatność.

Od 18.07.2011r. zmieniają się również zasady przyznawania zaliczek w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Przyznawana po 18.07.2011r. kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na sfinansowanie kosztów bieżących oraz kosztów nabywania umiejętności i aktywizacji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.).