Zapraszamy na spotkanie dotyczące "Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw"

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek planuje w październiku br. nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

W związku z planowanym naborem 14 września 2011 r. o godz. 12.00 na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych wsparciem dla podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje lub prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorca.

Na co można uzyskać pomoc? Koszty związane z rozwijaniem bądź podejmowaniem działalności, tj. budowa, przebudowa, remont budynków, zakup maszyn, urządzeń narzędzi, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, środków transportu,  zagospodarowanie terenu, koszty robót budowlanych, koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za licencje, patenty.

Jakie wsparcie można uzyskać? 50 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 300 000 zł, przy czym 100 000 zł przy planowanym utworzeniu jednego miejsca pracy, 200 000 zł przy planowanym utworzeniu dwóch miejsc pracy, 300 000 przy planowanym utworzeniu trzech miejsc pracy.