Wzory formularzy

Wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wniosek o przyznanie pomocy:

Ekonomiczny Plan Operacji:

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy:

Oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością:

Oświadczenia Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

Wzór zapytania ofertowego:

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach osi 4 LEADER:

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Załącznik dodatkowy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek”: