Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, iż Burmistrz Obornik ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
– w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa
– w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu