Zasady programu Działaj Lokalnie

ZASADY PROGRAMU

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

JAK PRZYZNAWANE SĄ DOTACJE?

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 72 organizacje. Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii pozyskiwania 1% podatku na rzecz organizacji społecznych). Przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które co roku ogłasza na swoim terenie, ewentualnie na finansowanie części kosztów realizacji konkursów. W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy odbywają się według jednakowych zasad. Najważniejsze wśród nich są jawność, przejrzystość, otwartość i współpraca różnorodnych środowisk.
Jeżeli w poniższych zagadnieniach nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu z Członkiniami zespołu Działaj Lokalnie w LGD Kraina Trzech Rzek:

Karolina Skowrońska
Koordynatorka programu
tel.: 535 978 545
e-mail: karolina.skowronska@kraina3rzek.pl

Małgorzata Najdek
Koordynatorka projektu
tel.: 883 777 918
e-mail: malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl

Zasady programu – czytaj dalej