Działaj Lokalnie edycja 2022

Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą

W wyniku rosyjskiej napaści militarnej na Ukrainę, kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazło się w Polsce. Ludzie z dnia na dzień zmuszeni do opuszczenia domów, pozbawieni środków do życia, a obarczeni traumatycznymi doświadczeniami, potrzebują naszej pomocy.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce dokonały modyfikacji założeń i procedur programu „Działaj Lokalnie”. Otwieramy się na projekty interwencyjne wspierające uchodźców z Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Będziemy wspierać zapewnienie im bezpieczeństwa, wsparcie humanitarne, pomoc w integracji w Polsce, działania edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci.

Cel programu „Działaj Lokalnie” został poszerzony. Ośrodki Działaj Lokalnie organizując lokalne konkursy grantowe „Działaj Lokalnie 2022” będą mogły przyznawać dotacje m.in. na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Środki będzie można przeznaczyć na takie działania jak:

 • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;
 • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy, takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
 • pomoc w organizacji pobytu w Polsce, np. koordynację pomocy humanitarnej;
 • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
 • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
 • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

Modyfikacja zasad i procedur programu „Działaj Lokalnie 2022”

 1. Zwracamy szczególną uwagę, że program „Działaj Lokalnie” pozostaje wierny swoim podstawowym założeniom. Nie możemy w ramach Programu wspierać finansowo bezpośrednio osób fizycznych. W lokalnych konkursach grantowych „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, w tym sytuacji uchodźców z Ukrainy. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 2. Wraz z poszerzeniem celów programu „Działaj Lokalnie” wprowadzone zostaną stosowne zmiany w generatorze wniosków oraz zmienione zostaną zapisy w procedurach, regulaminach oraz wzorach raportów w ramach Programu.
 3. Modyfikacja zasad i procedur programu „Działaj Lokalnie”, dokonana dotychczas na rzecz projektów, które zmniejszają negatywne skutki pandemii, zostaje rozszerzona o projekty na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. W „Działaj Lokalnie 2022” dopuszczamy finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, zmniejszających negatywne skutki pandemii lub dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy.
 4. Dopuszcza się możliwość uproszczenia wniosku o dofinansowanie – więcej w dalszej części. Lokalna komisja grantowa może zostać powołana w zmniejszonym, trzyosobowym składzie, i pracować w trybie online.
 5. Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
 6. Wymaganie pozyskania wkładu finansowego w ramach projektu nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i, w 2022 roku, projektów służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy. Wszystkie projekty muszą mieć wkład rzeczowy lub usługowy.
 7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez ODL naboru ciągłego, z posiedzeniami lokalnej komisji grantowej online (np. co 2-3 tygodnie). Terminy posiedzeń lokalnej komisji grantowej muszą być podane do wiadomości publicznej. Nabór lokalny może być prowadzony do końca listopada. Proponujemy, aby pierwsza tura naboru mogła być prowadzona do końca czerwca lub do wyczerpania środków. W przypadku niewyczerpania puli środków, ODL może przeprowadzić drugą turę na jesieni (od września do października).

Dopuszczalne uproszczenia wniosku o dofinansowanie

W przypadku specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy, odpowiedzi na poszczególne pytania z wniosku mogą być krótsze, mniej obszerne, bez pogłębionych analiz.

Mamy świadomość, że wniosek w programie „Działaj Lokalnie” jest obszerny. Jednak część pytań należy traktować jako instruktaż. Wniosek niejako „prowadzi piszącego za rękę”. Pokazuje, co można robić w ramach projektu: do kogo zwrócić się o pomoc? Gdzie i jak promować projekt? Zwracamy uwagę, że generator pozwala, by odpowiedzi na poszczególne pytania były minimalne. W wybranych pytaniach można wstawić odpowiedź „Nie dotyczy”. Pozwalamy na to w „DL 2022”.

WAŻNE

Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do zaplanowanych działań, wnioskodawca może wpisać „Nie dotyczy”.

ODL ma prawo skierować wniosek do poprawy, celem uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeśli odpowiedź jest niewystarczająca.

UWAGA:

W odpowiedzi na pytanie 15a powinny znaleźć się opisy działań zapobiegających pandemii i/lub negatywnym skutkom pandemii lub inicjatyw na rzecz wsparcia uchodźców. Nieobowiązkowe pytania z wniosku to: 15.f, 15.i, 15.j, 16, 21. W pytaniu 22 wystarczy zaznaczyć jedną, dowolną odpowiedź.

Fundusz Wsparcia Antykryzysowego dla Ośrodków Działaj Lokalnie

W celu wzmocnienia ODL, zwiększono pulę środków dostępnych w ramach Funduszu Wsparcia Antykryzysowego dla ODL (dotychczasowy Fundusz Wsparcia Ośrodków Działaj Lokalnie). Cele Funduszu poszerzone zostają o pomoc ODL zaangażowanym w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Łącznie pula środków w Funduszu wyniesie ponad 140 tys. zł.

Środki z Funduszu będą mogły być przeznaczone na:

 • wsparcie instytucjonalne dla ODL, które kierują pomoc dla uchodźców z Ukrainy (koszty funkcjonowania ODL, koszty rozwoju współpracy ODL z gminami, biznesem i partnerami społecznymi);
 • koordynację pomocy i wolontariatu na rzecz uchodźców;
 • działania promocyjne i medialne;
 • koszty wyposażenia, szkolenia i działania edukacyjne.

Środki na rzecz tego Funduszu zostają przesunięte z: Funduszu Informacyjno-Promocyjnego „Działaj Medialnie”, Funduszu Wsparcia Szkoleniowego, Funduszu Stabilności i Rozwoju. 1 marca 2022 roku fundusze te zostają zamknięte.

Ograniczenia w finansowaniu

Przypominamy, że każda umowa grantowa z ODL i beneficjentami ODL zawiera niżej wymieniony katalog, który doprecyzowuje możliwość wykorzystywania środków otrzymanych ze źródeł PAFW:

 • Środki nie mogą być wykorzystane na próby wpływania na ustawodawstwo, poprzez propagandę lub w podobny sposób.
 • Środki nie będą wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio na udział w kampanii politycznej na rzecz lub w opozycji do jakiegokolwiek kandydata ubiegającego się o urząd publiczny, ani też dla wsparcia jakiejkolwiek partii politycznej.
 • Środki nie będą wykorzystane na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych.
 • Żadna kwota ze środków nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren.
 • Żadna kwota ze środków nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami.
 • środki nie zostaną wykorzystane na wspieranie – w jakiejkolwiek formie – działań prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu (vide: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/)

Zwracamy uwagę, że ze środków PAFW nie mogą być zakupione przedmioty mogące być kojarzone z bronią i amunicją: noktowizory, kamizelki kuloodporne, hełmy, itp.

Wprowadzone zmiany w programie „Działaj Lokalnie” są zapowiedzią szerszego wsparcia grantowego dla Ukrainy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szczegóły są w opracowaniu, a efekt tych prac będzie znany wkrótce. Działamy interwencyjnie – szybko i bez zbędnych formalności.

Joanna Lempart

Dyrektor Programowy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Paweł Łukasiak

Prezes Zarządu

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne spotkania doradcze do biura LGD – przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny aby uniknąć zbyt dużej ilości osób przebywających w biurze.

Źródło informacji i więcej szczegółów na: https://dzialajlokalnie.pl/

Dokumenty dotyczące wnioskowania o dotację