Informacja o planowanej realizacji operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 6 maja 2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek  Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 02/2021/OW w ramach przedsięwzięcia: P.I.III.2     Zintegrowanie branż mających wpływ na rozwój turystyczny obszaru, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05 czerwca 2030 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym, zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych, po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek przekaże  do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 02/2021/OW

Data publikacji: 06.05.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Zakres tematyczny Operacji Własnej: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. (§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);
 2. Nazwa przedsięwzięcia: P.I.III.2     Zintegrowanie branż mających wpływ na rozwój turystyczny obszaru
 3. Wysokość środków na realizację operacji wynosi – 12 500,00 Euro.
  Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 50 000,00 zł
 4. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)- 
  Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %,
  Podmioty wykonujące działalność gospodarczą 70 %
  Pozostałe podmioty: do 100%
 5. Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/operacje-wlasne/lokalne-kryteria-wyboru-operacji-wlasnych/
 6. Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji od dnia 7 maja 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00.
 7. Miejsce i tryb zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Należy go złożyć bezpośrednio, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30, w terminie wskazanym w pkt. VI. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, nie będą rozpatrywane. Złożenie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej potwierdza się poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
 8. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia (spełnianie definicji beneficjenta określonej w § 3 Rozporządzenia LSR)załącznik nr 2 do ogłoszenia
 9. LSR, Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD oraz kryteria wyboru operacji własnych, dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl oraz w siedzibie LGD, ponadto Kraina Trzech Rzek zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30

Załączniki do Ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia.
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i wskaźniki LSR