Ogłoszenie o Naborze Wniosków 01/2017/G

Ogłoszenie nr 01/2017/G

Data publikacji: 31.08.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00- 15:00 .
 2. Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy wypełnić poprzez GENETAROR WNIOSKÓW dostępny pod adresem: https://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/ ,a po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ wydrukować i złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
 • Zakres tematyczny Projektu Grantowego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
 1. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach projektu grantowego planowane jest zrealizowanie zadań polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych

 1. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego cele i wskaźniki:

W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następującego celu:

Cel ogólny LSR: Wzrost udziału społeczności lokalnej w kreowaniu rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech rzek

Cel szczegółowy LSR: 1.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego.

Przedsięwzięcie LSR: P.I.I.2. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Cel projektu grantowego: Zwiększenie ilości oraz poprawienie stanu obiektów rekreacyjnych na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek w okresie trwania projektu grantowego.

W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu: 10 nowych lub zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych.

 1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %,

Pozostałe podmioty: do 100%

 • Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 150 000,00 zł
 • Kwota grantu wynosi min. 5 000,00 zł – max. 50 000 zł
 1. Czas realizacji Grantów: Od dnia podpisania umowy o powierzenie Grantu, poprzedzonej podpisaniem umowy na realizację Projektu Grantowego przez LGD, do dnia 15 listopada 2018 r. (ostateczny termin złożenia wniosku o rozliczenie Grantu)
 2. Warunki udzielenia wsparcia:
  1. Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
   1. By zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników
   2. spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym – zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 1. średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 27 pkt.
 1. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 1. Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/kryteria-oceny-wnioskow/
 • Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 • LSR, formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku rozliczenie Grantu oraz projekt umowy o powierzenie Grantu i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek kraina3rzek.pl oraz w siedzibie LGD, ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji udziela  biuro LGD:

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764, Magda.przystalowska@kraina3rzek.pl

 1. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków