Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Oborniki, 16.05.2023

Serdecznie zapraszamy

na

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, które odbędzie się 30 maja 2023 r. (wtorek),        o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki (ul. Czarnkowska 84, Oborniki)

Zgodnie z § 16 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na

30 maja 2023 r., na godz. 16.45.
Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia, zgodnie z § 18 statutu LGD Kraina Trzech Rzek.

Z poważaniem

Małgorzata Najdek

Prezes Zarządu

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2022 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 8. Przedstawienie projektu Budżetu LGD na 2023 rok i pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu na 2023 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.
 11. Przyjęcie rezygnacji członków Rady LGD.
 12. Przedstawienie zmian w Statucie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
 14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków
 16. Przedstawienie zmian w Regulaminie Zarządu
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Zarządu
 18. Zgłoszenie kandydatów na członków zarządu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu
 20. Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 22. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady LGD.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
 24. Przedstawienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.
 25. Przedstawienie bieżących informacji przez zarząd.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.