Nabór wniosków Działaj Lokalnie 2020 rozstrzygnięty!

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujmy za udział w konkursie.

W naborze złożono 39 wniosków na łączną kwotę 113 060,20

Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Suma przewidziana na granty to 30 000 zł, ze względu jednak na ogromne zainteresowanie naborem, Zarząd LGD zdecydował o zwiększeniu puli naboru   do 37 002,00 zł.

Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, a następnie skierowane zostały do oceny  merytorycznej członkom Lokalnej Komisji Grantowej.

 Skład Komisji Grantowej:

  1. Ilona Ciok
  2. Elżbieta Desperak
  3. Agnieszka Nowak
  4. Błażej Matczuk
  5. Dariusz Wojcieszak

Posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej odbyło się 17 lipca. Po długiej dyskusji ustalono przyznaną liczbę punktów dla poszczególnych wniosków.  

Komisja, spośród 39 złożonych wniosków, wyłoniła 13 z największą ilością punktów, które otrzymają dofinansowanie.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 37 002,00 zł.

W dniu 21 lipca br. Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania, na podstawie listy rankingowej.

Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za złożone wnioski !

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek”