Ogłoszenie o naborze 5/2020

Oborniki, 09/12/2019

Ogłoszenie nr 05/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.II.2: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej.

 • Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 07 stycznia 2020 r. do dnia 21 stycznia 2020 r.,  bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 • Forma wsparcia:

Forma wsparcia to refundacja kosztów kwalifikowanych;

 • Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2017 poz. 772 i 1588));

 • Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588, a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR.

O uzyskaniu wsparcia, decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

Aby projekt mógł zostać wybrany do finansowania, musi osiągnąć minimalny próg ilości punktów przyznanych przez Radę LGD w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wynoszący 20,5 pkt.

 

 • Warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18 a ust 1. Ustawy RLKS:

Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania, maksymalna kwota wnioskowanej pomocy nie może być wyższa niż 140 000 zł.

 • Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow/

 • Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 • Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć 140 000 zł

 • Intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy to 70% kosztów kwalifikowalnych operacji

 • Wielkość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 857 177,40 zł

 • Miejsce udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl , lub w biurze LGD Kraina Trzech Rzek , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

 

 

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2