Walne zebranie członków

12 czerwca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek.

Tym razem, odbyło się w przepięknie odrestaurowanym budynku Objezierskiego Domu Kultury.

Po powitaniu zebranych przez Panią Małgorzatę Najdek – Prezes Stowarzyszenia, głos przejął Pan Mateusz Klepka, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, który w kilku zdaniach przybliżył historię budynku i zmian, które w nim zaszły w ostatnim roku.

Prowadzącym obrady został, tradycyjnie już, Pan Konrad Strykowski, który sprawnie poprowadził dalszą część spotkania.

Zebrani przyjęli porządek obrad zebrania. Następnie, Pani Prezes, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2018 rok, które głosami zebranych członków, zostały przyjęte bez uwag. Później, Pani Magdalena Swoboda, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwałę w tym zakresie zebrani podjęli jednogłośnie.

W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Biniedy – Grzebyty z członkostwa w Radzie LGD, konieczne było uzupełnienie wakatu. Na jej miejsce została wybrana Pani Benigna Binięda, która przewodzi Orkiestrze Dętej w Murowanej Goślinie i jest prezeską Stowarzyszenia Miłośników Orkiestry Dętej.

Następnym punktem było przyjęcie uchwały w sprawie świadczeń dla członków Zarządu  w związku z pełnioną funkcją. Zebraniu jednogłośnie opowiedzieli się za jej przyjęciem w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

W ostatniej części spotkania, Pani Magda Przystałowska – Wiceprezes przedstawiła bieżące informacje z działalności LGD – zrealizowane Granty, wydarzenia z I połowy 2019 roku i plany na kolejne miesiące.

Już w najbliższym czasie czeka nasz Rozpoczęcie Lata z Krainą Trzech Rzek, nabór wniosków o dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej, warsztaty dla liderów społecznych i wiele innych.

W wolnych głosach, Zarząd LGD obecny na zebraniu – Małgorzata Najdek – Prezes, Grażyna Foedke – Wiceprezes i Magdalena Przystałowska – Wiceprezes, podziękowały przybyłym na spotkanie, a Przewodniczący Obrad, w imieniu obecnych, Zarządowi za sprawne wdrażanie LSR i realizowanie innych zadań statutowych LGD.