Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 12.06.2019

Serdecznie zapraszamy

na

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek,

które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. (środa), o godz. 15.45 w Domu Kultury w Objezierzu (gm. Oborniki),

Zgodnie z § 16 Statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na

12 czerwca 2019 r., na godz. 16.15.
Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia, zgodnie z § 18 Statutu LGD Kraina Trzech Rzek.

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad publikowane są na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl oraz dostępne w siedzibie stowarzyszenia.

/-/ Małgorzata Najdek

Prezes Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.
 10. Przedstawienie projektu budżetu LGD na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu LGD na 2019 rok.
 12. Przedstawienie wniosku zarządu w sprawie odwołania Pani Magdaleny Biniędy – Grzebyty

z członkostwa w Radzie LGD, w związku ze złożona rezygnacją.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD
 2. Prezentacja kandydatur(y) na członka Rady LGD.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady LGD.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia i wypłaty świadczeń dla członków zarządu w związku z pełnioną funkcją.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i wypłaty świadczeń dla członków zarządu w związku z pełnioną funkcją.
 6. Bieżące informacje zarządu.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.