Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Kraina Trzech Rzek.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Kraina Trzech Rzek.

Główne cele, zasady przyznawania dofinansowania, typy operacji, kryteria oceny, możliwości włączenia się do projektów i możliwości objęcia działaniem kwalifikacyjnym.

LGD Kraina Trzech Rzek działa na terenie gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las i Ryczywół. Opracowana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 -2023, zakłada realizację celu głównego i trzech celów szczegółowych.

Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budżet na wdrażanie Strategii wynosi 9 000 000 zł

Przedsiębiorcy, Jednostki Sektora Finansów Publicznych, Organizacje Pozarządowe i Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowania operacji w konkursach ogłaszanych przez LGD zgodnie z Harmonogramem naborów. Beneficjentem dofinansowania może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem UE i mieszka na terenie LGD lub podmiot mający osobowość lub zdolność prawną (np. spółka, stowarzyszenie, OSP, KGW), które mają swoje siedziby na terenie LGD. Wnioski złożone w ramach naboru oceniane są przez Radę Lokalnej Grupy Działania złożoną z 15 członków stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ocena Rady oparta jest o ocenę zgodności wniosku ze Strategią oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, opracowane we współpracy ze społecznością lokalną.

W ramach kryteriów promowane są między innymi projekty, które przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, sprzyjają ochronie środowiska, wspierają rozwój branż przedsiębiorczości uznanych za mieszkańców za najważniejsze dla rozwoju obszaru, realizują zadania innowacyjne, przyczyniają się do rozwoju małych miejscowości na terenach wiejskich, wspierające przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Zrealizowaliśmy 13 naborów, a kolejne przed nami. Już w II półroczu 2019 roku niemal 1 800 000 zł zostanie rozdysponowanych na rozwój działalności gospodarczej, a kolejne środki na dofinansowania na rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i rozwój kapitału społecznego.

Zapraszamy na szkolenia w gminach członkowskich poświęcone możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczych.

Szczegółowych informacji można szukać na naszej stronie www.kraina3rzek.pl. Biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo dotyczące dofinansowań.