Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

12 października, uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W czasie spotkania, omówione zostały zagadnienia dotyczące podsumowaniem wdrażania podejścia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność i Lokalnych Strategii Rozwoju, realizacji projektów grantowych, funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i rozliczania przez nie kosztów związanych z funkcjonowaniem i aktywizacją, przeprowadzania naborów i oceny operacji oraz spełniania wymagań dotyczących przestrzegania zasady konkurencyjności przy realizacji zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

fot. UMWW

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.