Kolejna realizacja grantu:Ścieżka historyczna domami malowana – Powstanie Wielkopolskie.

Stowarzyszenie “CZYNNI RODZINNI” zakończyli realizacje pierwszego etapu operacji polegającej na powstaniu muralu obrazującego walki żołnierzy biorący udział w Powstaniu Wielkopolski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Realizacja projektu grantowego dotyczącego zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek w roku 2018.

Mająca na celu: Zwiększenie ilości inicjatyw podejmowanych w społecznościach lokalnych obszaru LGD w zakresie zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego w okresie trwania projektu grantowego.

Współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość realizowanej operacji:  50 000 zł, w tym ze środków EFRROW 31 815 zł

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek