Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Dofinansowania dla mieszkańców.

Główne cele, zasady przyznawania dofinansowania, typy operacji, kryteria oceny.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na terenie Gmin Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wspieramy lokalne stowarzyszenia, inicjatywy społeczne i przedsiębiorców. Organizujemy imprezy i szkolenia dla mieszkańców, przeprowadzamy nabory na dofinansowania na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zachowanie cennego dziedzictwa, promocję walorów turystycznych oraz działalność społeczną związaną m. in. z integracją i aktywizacją mieszkańców.

Brak miejsca na rekreację, niewykorzystane miejsca turystyczne, mała ilość spotkań integrujących mieszkańców? Jeśli te problemy dotyczą Państwa społeczności, Granty w LGD są sposobem na ich rozwiązanie! Już w kwietniu będzie można składać do biura LGD wnioski o powierzenie Grantu w ramach 3 konkursów:

Aby złożenie wniosku nie przysporzyło zbyt wielu trudności trzeba pamiętać o:

  • Uważnym przeczytaniu ogłoszenia, w którym zawarte są najważniejsze warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o dofinansowanie (m. in. minimalna wartość operacji, dat realizacji zadań,
  • Załączeniu dwóch ofert na każdy koszt przewidziany w budżecie (mogą to być np. wydruki ze sklepów internetowych, maili, ksera folderów itp.),
  • Przedłożeniu wraz z wnioskiem oryginałów załączników w celu potwierdzenia ich kopii za zgodność,
  • W przypadku budowy lub przebudowy infrastruktury:
    • posiadania tytułu prawnego do nieruchomości na okres przynajmniej 7 lat (własność, umowa użyczenia itp.)
    • załączenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeśli przepisy prawa tego wymagają,

Po złożeniu, wniosek przechodzi kilkustopniową weryfikację. W pierwszym etapie Biuro LGD sprawdza jego poprawność. Jeśli jest taka potrzeba, wzywa wnioskodawcę do złożenia uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień. Następnie Rada LGD ocenia wniosek pod kątem zgodności z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji. Po ocenie wnioski uszeregowane są zgodnie z ilością otrzymanych punktów i te, które otrzymały ich najwięcej, mają największą szansę na dofinansowanie. O wyniku oceny każdy wnioskodawca informowany jest mailowo i telefonicznie. Następnie wszystkie dokumenty naborowe, w tym wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i dopiero po ich akceptacji i podpisaniu umowy między UMWW i LGD na realizację projektu grantowego (a więc całego naboru) i podpisaniu umowy na realizację z LGD możliwe jest rozpoczęcie realizacji projektu.

W grafice poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów i punktów, które wniosek może otrzymać za spełnianie każdego z nich w ramach konkursu.

Dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo, w ramach którego można skonsultować pomysł oraz otrzymać kompleksowe wsparcie przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu załączników.

Zapraszamy do kontaktu z LGD Kraina Trzech Rzek, w siedzibie w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76, mailowo pod adresem magda.przystalowska@kraina3rzek.pl lub telefonicznie pod nr: 791 222 764.