Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej racjonalności biznesplanu dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej-  analiza i ocena założeń sprzedażowych przedstawionych w biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

II. Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie analizy eksperckiej Dotyczącej weryfikacji racjonalności biznesplanu dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – analiza i ocena założeń sprzedażowych przedstawionych w biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku, złożonego w dniu 2 grudnia 2016 r. do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie dokumentacji przedłożone przez Wnioskodawcę w ramach naboru 2/2016

III. Wymagania w stosunku do oferenta

Oferenci ubiegający się realizację zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe wymagania:

– Posiadanie doświadczenie z zakresu wykonania analiz i badania wykonalności i opłacalności inwestycji

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  15.01.2018 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres Oferenta

– wartość oferty w kwocie brutto

– proponowany spis treści opracowania

Do oferty należy załączyć  dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

  1. Oferty należy składać do siedziby biura LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, osobiście lub pocztą, bądź e-mail na adres: biuro@kraina3rzek.pl, do dnia 23.12.2018 r.
  2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.kraina3rzek.pl

VII. Ocena ofert

  1. Cena  – 50%
  2. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań – 50%

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający będzie kontaktować się tylko z wybranymi Oferentami.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD:

– Magdalena Przystałowska, tel: 791222 764

– Karolina Skowrońska – 535978545