Szkolenie dla członków Rady LGD

14 września odbyło się szkolenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Nabory wniosków w ramach projektów grantowych na przedsięwzięcia  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  rozpoczynają się już 15 września, dlatego aby zadbać o to, aby Rada jak najlepiej procedowała posiedzenia i analizowała wnioski złożone w czasie naboru, przeprowadziliśmy szkolenie. W jego programie znalazły się zagadnienia związane z procedurami oceny wniosków oraz lokalnymi kryteriami oceny operacji. Spotkanie było bardzo owocne i dzięki niemu Radni LGD, Zarząd i pracownicy biura poszerzyli swoją wiedzę związaną z procedowaniem oceny i wyborem operacji.