Spotkania informacyjno – komunikacyjne za nami

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjno – komunikacyjne skierowane dla mieszkańców i podmiotów z terenu działania LGD Kraina Trzech Rzek.

Tematyka dotyczyła głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej na naszym terenie, oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na operacje, także w ramach ubiegania się o Granty na działania w społecznościach lokalnych. Małgorzata Najdek  i Magdalena Przystałowska szczegółowo opowiedziały o zakresach operacji (czyli na co będzie można ubiegać się o dofinansowanie), Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji (czyli jak stworzyć projekt, aby został jak najlepiej oceniony) i Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach projektów grantowych.

LSR najważniejsze informacje

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Kryteria oceny Grantów

Spotkania realizowały cele Planu Komunikacji:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR na lata 2016 – 2022 (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych)