Posiedzenie Rady LGD

W dniu 6 czerwca 2017 odbyło się posiedzenie Rady LGD, mające na celu ocenę  i wybór operacji do finansowania, w związku z zakończonym naborem wniosków 3/2017, dotyczącym Budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. W ogłoszonym naborze złożono 9 wniosków, a wszystkie z nich przeszły pozytywnie wstępna weryfikację.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady LGD, reprezentujących wszystkie sektory a podczas oceny zachowano wymagane parytety.

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwała Przewodnicząca Rady – Bożena Kubiatowicz, wnikliwie analizując prowadzony na potrzeby oceny operacji, Rejestr interesów członków Rady.

Rada LGD oceniała wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a następnie z  lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Wszystkie złożone wnioski uzyskały wysokie oceny punktowe, dające gwarancje wybrania do finansowania.  Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków uszeregowano je na liście ocenionych operacji, po czym rozpoczęto dyskusję na temat kolejności na liście operacji, które uzyskały w wniosku oceny taką sama ilość punktów.

Po ustaleniu kolejności na liście wybranych operacji, dokonano wyboru operacji do finansowania poprzez podjecie stosownych uchwał. Wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania, przy czym sześć z nich zmieściło się w dostępnym limicie środków, który wyniósł 3 000 000,00 zł.

Dzięki dotacjom przyznanym przez LGD powstaną nowe świetlice wiejskie w Nieszawie i Ocieszynie, zostanie przebudowana świetlica w Lipie oraz powstaną strefy rekreacji dla mieszkańców w Suchym Lesie, Murowanej Goślinie i  Obornikach.

Wszyscy członkowie Rady, członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura LGD  zostali przeszkoleni z obowiązujących Procedur dotyczących wyboru operacji, Regulaminu organu decyzyjnego oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji przed oceną wniosków