Granty w LGD – podstawowe informacje, kryteria oceny cz. I.

Granty w Krainie Trzech Rzek – podstawowe informacje, kryteria oceny.

Lokalna Grupa Działania w II połowie 2017 roku ogłosi nabory na Granty – dofinansowania na działania w społecznościach lokalnych.

W tym roku planujemy wsparcie operacji z 4 zakresów :

Granty to swoiste novum w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć. Całość procedury – konsultacje i składanie wniosków, następnie podpisywanie umów, realizację operacji i ich sprawozdawanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania – lokalny podmiot.

Uprawnione podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie społecznych inicjatyw, które potem będą podlegały ocenie przez Radę Lokalnej Grupy Działania pod kątem:

  • Zgodności operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – LSR (czy operacja wpisuje się w cele i zakresy LSR, czy realizuje jej wskaźniki),
  • Lokalnych Kryteriów wyboru operacji – uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, za spełnianie których można otrzymać 54 pkt.

Ocenione wnioski będą uszeregowane na liście rankingowej, a miejsce na niej może decydować o przyznaniu dofinansowania.

Lokalne Kryteria Wyboru operacji zostały opracowane na etapie tworzenia Strategii i były szeroko konsultowane ze społecznością. Dzięki temu to mieszkańcy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia zadecydowali o tym, że premiowane będą projekty, które m. in. sprzyjają ochronie środowiska, zakładają współpracę lokalnych podmiotów, realizowane są w mniejszych miejscowościach oraz zakładają wkład pracy mieszkańców itp.

W grafice poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Kryteriów i punktów, które można otrzymać za spełnianie każdego z nich. W kolejnym artykule zostaną one szczegółowo omówione.

Wszelkich informacji dotyczących zbliżających się naborów udziela biuro LGD:

poprzez indywidualne spotkania w siedzibie w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76,
milowo na adres Magda.przystalowska@kraina3rzek.pl,
telefonicznie pod nr tel.: 791 222 764.