Granty w LGD – podstawowe informacje, kryteria oceny cz. II.

Granty w Krainie Trzech Rzek –kryteria oceny wniosków, szczegółowe informacje.

Lokalna Grupa Działania w II połowie 2017 roku ogłosi nabory na Granty – dofinansowania na działania w społecznościach lokalnych.

Granty to swoiste novum w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć. Całość procedury – konsultacje i składanie wniosków, następnie podpisywanie umów, realizację operacji i ich sprawozdawanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania – lokalny podmiot.

O czym należy pamiętać tworząc projekt i pisząc wniosek o udzielenie Grantu?

Po pierwsze o tym, żeby odpowiadał on na dobrze rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej i wspierał jej rozwój. Dzięki temu jego realizacja przyczyni się do wywołania realnej zmiany, efekty będą bardziej trwałe, a mieszkańcy chętniej wezmą udział w planowanych przedsięwzięciach.
Po drugie tak zaplanować działania, aby w jak największym stopniu wpisywały się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Dzięki temu wnioskodawcy będą mogli zwiększyć swoje szanse na otrzymanie Grantu. Szczegółowy opis kryteriów znajduje się poniżej:

KRYTERIUM 1

Projekt zakłada wkład pracy własnej nie stanowiący podstawy do wyliczenia kwoty wsparcia.

 • Beneficjent nie założył wkładu pracy własnej lub założył wkład pracy własnej na poziomie niższym niż 10 % – 0 pkt.
 • Wkład pracy własnej stanowi co najmniej 10% i mniej niż 20% wartości projektu-
 • Wkład pracy własnej stanowi co najmniej 20% wartości – 10 pkt.

Kryterium wynika z diagnozy obszaru – małe zaangażowanie społeczności lokalnej w życie publiczne oraz z woli premiowania beneficjentów, którzy zakładają wkład własny w realizację projektu.

Weryfikacja kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów we wniosku o powierzenie grantu w postaci konkretnych zadań realizowanych przez konkretne osoby, w określonym czasie. Praca własna nie może dotyczyć działań administracyjnych i obsługi projektu.

KRYTERIUM 2

Grantobiorca przedłożył arkusz pomysłu na etapie tworzenia LSR

 • Tak – 4 pkt.
 • Nie – 0 pkt.

Składanie arkuszy pomysłu na etapie tworzenia strategii (do końca października 2015 r.) przyczyniło się do oszacowania potrzeb mieszkańców obszaru a ich analiza pozwoliła na określenie kierunków rozwoju obszaru.

Weryfikacja tego kryterium będzie odbywać się na podstawie listy podmiotów, które złożyły arkusze pomysłu udostępnionej w dniu ogłoszenia naboru na stronie internetowej LGD.

KRYTERIUM 3

Wnioskowana kwota

 • Wnioskowana kwota pomocy w przypadku projektów polegających na budowie/ posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej wynosi do 30 000,00 zł włącznie – 3 pkt.
 • Wnioskowana kwota pomocy w przypadku projektów nie polegających na budowie/ posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej sportowej i kulturalnej:
  • do 7 000,00 zł włącznie– 3 pkt.
  • od 7 000,01 do 10 000,00 zł włącznie – 2 pkt.
  • do 10 000,01 do 12 000,00 zł włącznie – 1 pkt.

Kryterium przyczyni się do zwiększenia liczby realizowanych operacji oraz osiągnięcia zaplanowanych wskaźników przewidzianych w Strategii

Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie zapisów zawartych we wniosku.

KRYTERIUM 4

Projekt realizowany przy współpracy z lokalną społecznością

Kryterium wynika z diagnozy – małe zaangażowanie osób w życie społeczno – publiczne oraz woli premiowania projektów zapewniających współpracę i zintegrowanie lokalnej społeczności.

Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie załączonego porozumienia o partnerstwie zawartego z lokalnymi podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (szkoła, stowarzyszenie, parafia, biblioteka, rada sołecka i in.), ściśle określające zakres i charakter współpracy przy realizacji projektu – rzeczowy lub finansowy.

KRYTERIUM 5

Operacja przyczynia się do realizacji wskaźników produktu określonych w LSR

 • operacja realizuje 1 wskaźnik produktu określony w LSR – 3 pkt.
 • operacja realizuje 2 lub więcej wskaźniki produktu określony w LSR – 7 pkt.

Kryterium przyczynia się bezpośrednio do osiągania założonych w LSR wskaźników.

Weryfikacja na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta – wniosek o powierzenie Grantu.

KRYTERIUM 6

Racjonalność budżetu

 • beneficjent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów – 0 pkt.
 • beneficjent załączył wszystkie wymagane dokumenty – 6 pkt.

Na wszystkie zadania o wartości powyżej 3 500 zł wymagane jest przedłożenie 3 ofert lub kosztorysów (jeśli dotyczy) uzasadniających przyjęty poziom cen. Ponadto w przypadku każdego kosztu wymagane jest jego uzasadnienie oraz wskazanie sposobu kalkulacji ceny (1 oferta potwierdzająca przyjętą cenę)

Weryfikacja na podstawie załączników do wniosku i budżetu operacji.

KRYTERIUM 7

Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub podnoszeniu świadomości ekologicznej.

 • Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub podnoszeniu świadomości ekologicznej – 1 pkt.
 • Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i podnoszeniu świadomości ekologicznej –3 pkt.

Kryterium zgodne z celami Programu oraz z analizą SWOT i diagnozą obszaru – niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Beneficjent w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości udowadnia spełnianie kryterium i znajduje to odzwierciedlenie w planowanych do poniesienia kosztach.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w którym beneficjent opisał zaplanowane do realizacji działania lub/i rozwiązania oraz zapisów we wniosku o powierzenie Grantu

KRYTERIUM 8

Jakość przygotowania wniosku

 • Wniosek nie został sporządzony w oparciu o doradztwo świadczone przez LGD – 0 pkt.
 • Wnioskodawca skorzystał raz z doradztwa świadczonego przez LGD dotyczącego przygotowania wniosków –2 pkt.
 • Wnioskodawca skorzystał minimum dwukrotnie z doradztwa świadczonego przez LGD – 5 pkt.

Doradztwo rozumiane jest jako bezpośrednie konsultacje wniosku w biurze LGD lub udział w szkoleniu dot. przygotowywania wniosków w ramach danego przedsięwzięcia, o ile taka informacja została podana w ogłoszeniu o szkoleniu.

Weryfikacja na podstawie ewidencji udzielonego doradztwa i list obecności ze szkoleń.

KRYTERIUM 9

Wnioskodawca przewidział promocję LGD i LSR w ramach planowanej operacji

 • Tak – 3 pkt.
 • Nie – 0 pkt.

Promocja polegać powinna na stosowaniu odpowiednich znaków graficznych promujących LGD, LSR oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Weryfikacja na podstawie szczegółowego opisu sposobu promocji LGD i LSR w ramach planowanej operacji we wniosku.

KRYTERIUM 10

Miejsce realizacji operacji

 • Miejscowość do 1000 mieszkańców – 5 pkt.
 • Miejscowość od 1001 do 2500 mieszkańców – 3 pkt.
 • Miejscowość od 2501 do 5000 mieszkańców – 1 pkt.
 • Miejscowość powyżej 5000 mieszkańców – 0 pkt.

Kryterium powstało, by premiować operacje realizowane w mniejszych miejscowościach. Jest mierzalne i zgodne z wytycznymi PROW

Weryfikacja na podstawie załącznika do wniosku – zaświadczenia o liczbie mieszkańców wydanego przez Wójta/ Burmistrza.

KRYTERIUM 11

Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma opłaconą składkę członkowską za rok w którym został złożony wniosek.

 • Tak – 3 pkt.
 • Nie – 0 pkt.

Weryfikacja na podstawie danych LGD

Lokalne kryteria oceny wniosków zostały opracowane przez społeczność obszaru LGD Kraina Trzech Rzek. Ich konstrukcja sprawia, że szansę na dofinansowanie będą miały projekty, które w największym stopniu będą przyczyniać się do rozwiązywania problemów i potrzeb zdiagnozowanych na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

Wszelkich informacji dotyczących zbliżających się naborów udziela biuro LGD:

poprzez indywidualne spotkania w siedzibie w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76,
milowo na adres Magda.przystalowska@kraina3rzek.pl,
telefonicznie pod nr tel.: 791 222 764.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.