LSR Najważniejsze informacje

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Kraina Trzech Rzek.  Główne cele, zasady przyznawania dofinansowania oraz typy realizowanych operacji.

LGD Kraina Trzech Rzek wdraża w latach 2016 -2023 Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, opracowaną we współpracy z mieszkańcami Gmin Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las i Ryczywół. Zakłada ona realizację celu głównego i trzech celów szczegółowych.

Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
  • rozwoju przedsiębiorczości,
  • zachowania dziedzictwa lokalnego,
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Budżet na wdrażanie Strategii opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek wynosi 9 000 000 zł

Przedsiębiorcy, Jednostki Sektora Finansów Publicznych, Organizacje Pozarządowe i Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowania operacji w konkursach ogłaszanych przez LGD zgodnie z Harmonogramem naborów. Wnioski złożone w ramach naboru oceniane są przez Radę Lokalnej Grupy Działania złożoną z 15 członków stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ocena Rady oparta jest o Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, które zostały opracowane we współpracy ze społecznością lokalną i także zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków. W ramach kryteriów promowane są między innymi projekty, które przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, sprzyjają ochronie środowiska, wspierają rozwój branż przedsiębiorczości uznanych za mieszkańców za najważniejsze dla rozwoju obszaru, realizują zadania innowacyjne, przyczyniają się do rozwoju małych miejscowości na terenach wiejskich.

Planujemy, że na zakończenie wdrażania Strategii zostanie zrealizowanych lub powstanie:

Strategia obejmuje także szereg działań mających na celu poinformowanie społeczności lokalnej o procesie wdrażania Strategii, realizowanych działaniach, naborach, możliwościach ubiegania się o dotację. Realizujemy to poprzez świadczenie bezpłatnego doradztwa, organizowanie spotkań i szkoleń,

Poza tym w ramach swoich działań współpracujemy z lokalnymi liderami w ich działaniach, pomagamy zakładać stowarzyszenia i wspieramy ich funkcjonowanie,