OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2016

4 listopada 2016 r.

Ogłoszenie nr 02/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej.

I. Termin składania wniosków od dnia 18 listopada 2016 r. do dnia 2 grudnia 2016 r.

II. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00, w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

IV. Forma wsparcia: ryczałt 50 000 zł (na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022 dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek)

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1.Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto – spełnić warunki oceny wstępnej, – zostać uznany za zgodny z LSR, w tym – zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 11,1 pkt.

2. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji, ponadto są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/kryteria-oceny-wnioskow/

VII. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 2 do ogłoszenia

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi –1 400 000 zł

IX. LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek kraina3rzek.pl , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel:  791 222 764

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30