Zarząd LGD otrzymał absolutorium

28 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Loklanej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Podczas WZC podjęto następujace uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności LGD w 2015 r.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

– w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi LGD Kraina Trzech Rzek

W wyniku przedstawionych dokumnetów i na podstwie wniosku komisji rewizyjnej, zarzad otrzymał absolutorium za 2015 rok.

Na zebraniu przedstwiono również założenia wybranej do relaizacji LSR oraz sprawy bieżące stowarzyszenia.

Obradom przewodniczył  Konrad Strykowski, którego profesjonalizm sprawił, że zebranie przebiegało sprawnie i zgodnie z porządkiem obrad.

Dodaj komentarz