Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Oborniki,  14.06.2016 r.

Serdecznie zapraszamy

na

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek,

które odbędzie się 28 czerwca 2016 r. (wtorek), o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki (pływalnia), ul. Czarnkowska 84 w Obornikach.

Zgodnie z § 16 statutu LGD Kraina Trzech Rzek, drugi termin rozpoczęcia obrad wyznaczono na

28 czerwca 2016 r., na godz. 16.45.

Uchwały WZC podejmowane w drugim terminie będą prawomocne bez względu
na liczbę uczestniczących w nim członków stowarzyszenia, zgodnie z § 18 statutu LGD Kraina Trzech Rzek .

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad publikowane  są na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl oraz dostępne w siedzibie stowarzyszenia.

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego  zarządu za 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego  zarządu za 2015 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Przedstawienie projektu budżetu LGD na 2016 rok.
 11. Przedstawianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020, wybranej do realizacji przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 12. Bieżące informacje Zarządu.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Dodaj komentarz