Plan włączenia społeczności loklanej w przygotowanie LSR

Zaplanowano włączenie lokalnej społeczności (reprezentantów wszystkich sektorów) w prace mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez m.in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w każdej z gmin członkowskich, obejmujących co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia nową LSR. Spotkania będą poświęcone przedstawieniu realizacji LSR na lata 2009-2015, rozwojowi lokalnemu w ramach PROW 2014-2020 (analiza przedsięwzięć w odniesieniu do diagnozy) oraz analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru oraz celów LSR, o których mowa w art.  33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Spotkania będą odbywały sie wg harmonogramu załączonego do niniejszego wniosku o przyznanie pomocy. Przygotowywana LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Informacje o przebiegu prac nad tworzeniem LSR dostępne będą na stronie internetowej stowarzyszenia, natomiast informacje o konsultacjach społecznych na stronie internetowej stowarzyszenia, stronach internetowych gmin członkowskich oraz w prasie lokalnej.

Harmongram konsultacji społecznych

Dodaj komentarz