Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w pigułce

Założenia inicjatywy LEADER czyli rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) mogą być realizowane na obszarach wiejskich, zajmujących obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000, tj. obejmą cały obszar LGD Kraina Trzech Rzek.

  • Wydatki zaplanowane na realizację tego programu wynoszą 467 668 000 euro, a doliczając środki krajowe kwota ta wynosi  734 999 913 euro. Naszej LGD, zgodnie z przyjętymi zasadami podziału środków wg liczby mieszkańców, powinna przypaść kwota 9 000 000 zł (licząc łącznie planowane do wydatkowania środki publiczne).

Program opiera się na czterech poddziałanianiach:

Możliwych do realizacji przez loklane grupy działania:

  • Wsparcie przygotowawcze (środki na okres, w którym Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju, która współfinansowana jest w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Termin składania wniosków w ramach tego poddziałania upłynął 31 lipca.
  • Wdrażanie projektów współpracy
  • Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (dla LGD wdrażających LSR)

Poddziałanie na wsparcie operacji w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju:

• W ramach poddziałania  wspierane będą operację mające na celu:
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
– zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom
– podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
– podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
–  rozwój produktów lokalnych,
– rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
– zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
– rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia  społecznego.

Beneficjentami są:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki lub ich jednostki organizacyjne, – organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
– jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Dodaj komentarz