Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022

Oborniki, 28/02/2022 r.

Ogłoszenie nr 8/2022

 1. Wskazanie instytucji organizującej nabór:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.II.1: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej.

 1. Wskazanie terminu i miejsca składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 14 marca do 28 marca 2022 r.,  bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 1. Wskazanie formy wsparcia:

Forma wsparcia to ryczałt/premia

 1. Wskazanie zakresu tematycznego operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. Zm.);

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588, a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR.

O uzyskaniu wsparcia, decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 • Lokalne kryteria wyboru operacji;

Lokalne kryteria wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: www.kraina3rzek.pl

 1. Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji:

Aby projekt mógł zostać wybrany do finansowania, musi osiągnąć minimalny próg ilości punktów przyznanych przez Radę LGD w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wynoszący 18,5 pkt.

 • Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 • Wskazanie wysokości pomocy/wartości premii;

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 80 000,00 zł

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi € 291 956,84

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 1 167 827,36  zł

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl , lub w biurze LGD Kraina Trzech Rzek , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30