Ogłoszenie o naborze 07/2021

9 kwietnia 2021 r.

 1. Wskazanie instytucji organizującej nabór:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.II.2: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej.

 1. Wskazanie terminu i miejsca składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 23 kwietnia do 10 maja 2021 r.,  bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00, w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 1. Wskazanie formy wsparcia:

Forma wsparcia to refundacja kosztów kwalifikowanych (beneficjent otrzymuje środki finansowe na podstawie prawidłowo zrealizowanej operacji i rozliczonego wniosku o płatność.

 1. Wskazanie zakresu tematycznego operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2017 poz. 772 i 1588);

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588, a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR.

O uzyskaniu wsparcia, decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 1. Warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18 a ust 1. Ustawy RLKS, jeżeli zostały określone.

Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania, maksymalna kwota wnioskowanej pomocy nie może być wyższa niż 150 000 zł.

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji;

Lokalne kryteria wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: www.kraina3rzek.pl

 1. Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji:

Aby projekt mógł zostać wybrany do finansowania, musi osiągnąć minimalny próg ilości punktów przyznanych przez Radę LGD w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wynoszący 20,5 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 1. Wskazanie wysokości pomocy/wartości premii;

Maksymalna wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć 150 000 zł

 1. Wskazanie intensywności pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy to 70% kosztów kwalifikowalnych operacji

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi € 180 011,65.

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 720 046,60 zł

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl , lub w biurze LGD Kraina Trzech Rzek , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

 1. Informacja o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje o naborze.

ND

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30