Ogłoszenie o naborze 6/2021

9 kwietnia 2021 r.

 1. Wskazanie instytucji organizującej nabór:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.III.3: Remont zabytków.

 1. Wskazanie terminu i miejsca składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 23 kwietnia do 10 maja 2021 r., bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00, w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 1. Wskazanie formy wsparcia:

Forma wsparcia to refundacja kosztów kwalifikowanych (beneficjent otrzymuje środki finansowe na podstawie prawidłowo zrealizowanej operacji i rozliczonego wniosku o płatność.

 1. Wskazanie zakresu tematycznego operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego; (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2017 poz. 772 i 1588);

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588, a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR.

O uzyskaniu wsparcia, decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 1. Warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18 a ust 1. Ustawy RLKS, jeżeli zostały określone.

ND

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji;

Lokalne kryteria wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: www.kraina3rzek.pl

 1. Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji:

Aby projekt mógł zostać wybrany do finansowania, musi osiągnąć minimalny próg ilości punktów przyznanych przez Radę LGD w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wynoszący 3,4 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 1. Wskazanie wysokości pomocy/wartości premii;

Maksymalna wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć 300 000 zł

 1. Wskazanie intensywności pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy to:

A: do 63,63% dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

B: do 70% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

C: do 100% dla pozostałych podmiotów

 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi € 92 632,00.

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 370 528,00 zł

 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl , lub w biurze LGD Kraina Trzech Rzek , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

 1. Informacja o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje o naborze.

ND

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.: 791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30