Operacja własna 02/2022/OW

Data publikacji: 02.11.2022 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny Operacji Własnej: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. (§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.);

Nazwa przedsięwzięcia: P.I.III.2 Zintegrowanie branż mających wpływ na rozwój turystyczny obszaru

Wysokość środków na realizację operacji wynosi – 12 500,00 Euro.

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 50 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %,

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą 70 %

Pozostałe podmioty: do 100%

Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/operacje-wlasne/lokalne-kryteria-wyboru-operacji-wlasnych/

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji od dnia 03 listopada 2022 r. do dnia 03 grudnia 2022 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00.

Miejsce i tryb zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Należy go złożyć bezpośrednio, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30, w terminie wskazanym w niniejszej informacji. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, nie będą rozpatrywane. Złożenie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej potwierdza się poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia (spełnianie definicji beneficjenta określonej w § 3 Rozporządzenia LSR) – załącznik nr 2 do ogłoszenia LSR, Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD oraz kryteria wyboru operacji własnych, dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl oraz w siedzibie LGD, ponadto Kraina Trzech Rzek zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.: 883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.: 791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30

Załączniki do Ogłoszenia:

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i wskaźniki LSR