Ogłoszenie o naborze

Oborniki, 07/11/2022 r.

Ogłoszenie nr 9/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.I.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

1. Terminu i miejsca składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 21 listopada 2022 do 5 grudnia 2022 r.,  bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30, w godzinach 8:00 -15:00. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

2. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

  • Jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63 %,
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą: do 70%,
  • Pozostałe podmioty: do 100%

3. Zakres  tematyczny operacji:

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1, pkt 6)Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. Zm.);

4. Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek, wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. Zm.), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR.

O uzyskaniu wsparcia, decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

5.Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: www.kraina3rzek.pl

6.Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji:

Projekt wybrany do finansowania, musi osiągnąć minimalny próg ilości punktów przyznanych przez Radę LGD w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wynoszący 10,5 pkt.

7.Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi  402 849,36 €

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł wynosi 1 611 397,44 zł

9.Informacja o miejscu udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek www.kraina3rzek.pl , lub w biurze LGD Kraina Trzech Rzek , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel.:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764

Karolina Skowrońska, tel.: 535 978 545

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30