Ogłoszenie o naborze

28.04.2017

Ogłoszenie nr 03/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Budowę, przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

I. Termin składania wniosków od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00- 15:00 .

II. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 8:00 -15:00, w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %,

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą: do 70%,

Pozostałe podmioty: do 100%

V. Warunki udzielenia wsparcia:

  1. 1.Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto – spełnić warunki oceny wstępnej, – zostać uznany za zgodny z LSR, w tym – zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 6,3 pkt.
  2. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/konkurs-na-infrastrukture/kryteria-oceny-wnioskow/

VII. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 2 do ogłoszenia

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 3 000 000,00 zł

IX. LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek kraina3rzek.pl , ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy biura:

Małgorzata Najdek, tel:  883 777 918,

Magdalena Przystałowska, tel:  791 222 764

Biuro LGD w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30

Download (PDF, 930KB)

Download (DOCX, 213KB)