Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie nr 12/2022/G

Data publikacji: 07.11.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 5 grudnia 2022 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00- 15:00 . Wnioski należy wypełnić poprzez GENETAROR WNIOSKÓW dostępny pod adresem: http://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/,a po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ wydrukować i złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-  

Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %, 

Pozostałe podmioty: do 100%

Zakres tematyczny Projektu Grantowego: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 6634 z późn. zm.);

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach projektu grantowego planowane jest zrealizowanie zadań polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych.

Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego cele i wskaźniki:

W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następujących celów:

Cel ogólny LSR: Wzrost udziału społeczności lokalnej w kreowaniu rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech Rzek

Cel szczegółowy LSR: 1.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego.

Przedsięwzięcie LSR: P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Cel projektu grantowego: Zwiększenie ilości oraz poprawienie stanu obiektów rekreacyjnych na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek w okresie trwania projektu grantowego.

W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – € 27 441,57, co w przeliczeniu na złotówki po kursie 4 zł, daje 109 766,29 zł

Kwota grantu 

Wysokość grantu wynosi min. 5 000,00 zł – max. 50 000 zł

Czas realizacji Grantów: 

Od dnia podpisania umowy o powierzenie Grantu, do dnia 31 grudnia 2023 r. (ostateczny termin złożenia wniosku o rozliczenie Grantu)

Warunki udzielenia wsparcia:  

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm., a ponadto:

zostać uznany za zgodny z LSR, w tym – zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów. 

Kryteria wyboru grantobiorców 

Kryteria są upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: http://kraina3rzek.pl  

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – 

Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia

Miejsce udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy:

LSR, formularze wniosku o powierzenie Grantu, wniosku o rozliczenie Grantu oraz projekt umowy o powierzenie Grantu i kryteria wyboru dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek  www.kraina3rzek.pl oraz w siedzibie LGD, ponadto Kraina Trzech Rzek zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. 

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD: 

Małgorzata Najdek, tel.: 883 777 918, malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl 

Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764, magda.przystalowska@kraina3rzek.pl 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 

Załączniki do ogłoszenia: