Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie nr 03/2017/G Data publikacji: 09.10.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Termin składania wniosków od dnia 23 października 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00 .
 2. Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy wypełnić poprzez GENETAROR WNIOSKÓW dostępny pod adresem: https://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/,a po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ wydrukować i złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Trzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w terminie wskazanym w pkt. I. Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą) przez pracownika Biura LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
 3. Zakres tematyczny Projektu Grantowego: Zachowanie dziedzictwa kulturowego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
 4. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: W ramach projektu grantowego planowane jest zrealizowanie zadań polegających na zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 5. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego cele i wskaźniki: W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następującego celu: Cel ogólny LSR: Wzrost udziału społeczności lokalnej w kreowaniu rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech rzek Cel szczegółowy LSR: 1.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego. Przedsięwzięcie LSR: P.I.I.3. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego. Cel projektu grantowego: Zwiększenie ilości inicjatyw podejmowanych w społecznościach lokalnych obszaru LGD w zakresie zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego w okresie trwania projektu grantowego. W ramach realizacji projektu grantowego przewidziano realizację następujących wskaźników: Wskaźnik produktu: 10 wydarzeń związanych z zachowaniem cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego
 6. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)- Jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %, Pozostałe podmioty: do 100%
 7. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi - 50 000,00 zł
 8. Kwota grantu wynosi min. 5 000,00 zł – max. 50 000 zł
 9. Czas realizacji Grantów: Od dnia podpisania umowy o powierzenie Grantu, poprzedzonej podpisaniem umowy na realizację Projektu Grantowego przez LGD, do dnia 15 grudnia 2018 r. (ostateczny termin złożenia wniosku o rozliczenie Grantu)
 10. Warunki udzielenia wsparcia:
  1. Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
   1. Być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników
   2. Spełnić warunki oceny wstępnej,
   3. zostać uznany za zgodny z LSR, w tym - zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
   4. średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 27 pkt.
   5. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 11. Kryteria wyboru projektów są one upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek: https://kraina3rzek.pl/dotacje/dla-spolecznikow/kryteria-oceny-wnioskow/
 12. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 13. LSR, formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o rozliczenie Grantu oraz projekt umowy o powierzenie Grantu i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek kraina3rzek.pl oraz w siedzibie LGD, ponadto Kraina Trzech Rzek  zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.
Szczegółowych informacji udziela  biuro LGD: Magdalena Przystałowska, tel.:  791 222 764, Magda.przystalowska@kraina3rzek.pl ul.Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze