Rozwijanie działalności gospodarczej

  • Czy wymagany jest wkład własny?

Tak. pomoc w zakresie rozwoju działalności gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że na 30% kosztów kwalifikowalnych należy przeznaczyć środki własne.

  • Gdzie mogę znaleźć wnioski?

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub strony ARiMR

  • Na co mogę wydać dotację?

Katalog kosztów kwalifikowanych zawarty jest w par. 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej “kosztami ogólnymi”,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia,
stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, (nie dot. operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej)
9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 (o ile beneficjent dysponuje indywidualną interpretacją izby skarbowej o kwalifikowalności podatku VAT)
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

  • Jak przedstawiają się terminy związane z naborem wniosków?

Przykład: Jeśli nabór będzie trwał do 2 grudnia:

Ocena wniosków przez Radę LGD – max 45 dni, przewidywany termin do 24 grudnia (wstępna informacja o dofinansowaniu operacji)

Przesłanie dokumentacji naborowej do UMWW (do 24 grudnia)

Ocena i weryfikacja wniosków przez UMWW – 3 miesiące

Początek kwietnia – wezwanie do podpisania umowy

Po podpisaniu umowy  można ponosić koszty związane z realizacją umowy (jakiekolwiek wydatki, które miały by być realizowane w ramach operacji można ponosić dopiero po podpisaniu umowy – wyjątkiem są koszty ogólne)

Po zakończeniu realizacji operacji (lub po zakończeniu odpowiednio I lub II etapu) można złożyć wniosek o płatność, który będzie rozpatrywany przez maksymalnie 3 miesiące.

Po dokonaniu płatności końcowej należy utrzymać utworzone miejsce pracy przez okres 3 lat.

  • ?

Informowanie o dofinansowaniu z EFRROW – Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (kraina3rzek.pl)