ABC Beneficjenta

Na tej stronie będzie można zapoznać się z odpowiedziami na pytaniami dotyczącymi ubiegania się o dotacje w ramach wdrażania LSR. Jeśli nie znajdą Państwo na tej stronie poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@kraina3rzek.pl. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania wspólne dla wszystkich, oraz podzielone na typy konkursów.
  • O jaką dotację mogę się ubiegać? 
W ramach wdrażania naszej LSR można ubiegać się o dotacje na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej, ROZWÓJ działalności gospodarczej, Budowę, przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, oraz Granty dla Organizacji Pozarządowych, .
  • Ile mogę otrzymać dofinansowania?
W ramach podejmowania działalności gospodarczej można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Rozwijający działalność mogą ubiegać się o maksymalną kwotę do 300 000 zł.
  • Czy LGD pomaga w wypełnianiu wniosku?
Tak. W naszym biurze świadczymy bezpłatne doradztwo w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 osobiście, telefonicznie pod nr  883 777 918, 535 978 545, 791 222 764 lub mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl
  • Gdzie i kiedy należy składać wnioski?
Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika w biurze LGD w Obornikach, przy ul. M.J. Piłsudskiego 76, pok. 30 w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
  • Jak wypełniać wniosek?
Z Instrukcji do wypełniania wniosku: 4. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie, w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) i trwały. 5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wypełnia czytelnie białe pola wniosku. Wniosek w części A wypełniany jest przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. 6. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej. 7. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników składanych na udostępnionych przez UM formularzach) ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstu w polach.
  • W jaki sposób mam informować o dofinansowaniu?
Wszelkie informacje dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanym dofinansowania a także przykłady oznaczeń logami znajdują się w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW.
  • Czy zakup tablicy informacyjnej jest kosztem kwalifikowalnym?
Nie. Kosz zakupu tablicy informacyjnej nie jest kosztem kwalifikowalnym.
  • Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym?
Tak, paragraf 17 , pkt 6) rozporządzenia LSR wskazuje iż można zakupić środek transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, Należy pamiętać iż: "Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne." Przykład: Jeśli koszty kwalifikowalne bez samochodu to 100 000 zł (bez kosztów ogólnych), to na zakup samochodu kwalifikowalne będzie jeszcze 30 000 zł.
  • ?