Uwaga beneficjenci

Zgodnie z § 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartej, z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest zobowiązane do monitorowania realizacji projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do biura LGD Kraina Trzech Rzek wypełnionej i podpisanej ankiety monitorującej dotyczącej operacji, dla których płatność końcowa została wypłacona nie późnej niż 31 grudnia 2013 roku,
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2014 r.

Ankieta

Dodaj komentarz