INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH OPERACJE W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW

Na prośbę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW  uprzejmie informujemy o konieczności dołączania do Wniosku o płatność dla „małego projektu” dokumentacji fotograficznej.

Zdjęcia powinny odzwierciedlać stan faktyczny zrealizowanej operacji. Ponadto do Wniosku o płatność każdorazowo winno być załączone Oświadczenie beneficjenta potwierdzające zrealizowanie operacji zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Powyższe działanie umożliwi szybsze zweryfikowanie zakresu wniosku oraz znacznie skróci czas niezbędny do wystawienia zlecenia płatności oraz wypłaty pomocy finansowej.

Dodaj komentarz