LGD Kraina Trzech Rzek uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na wsparcie aktywności społecznej!

Informowaliśmy już o wniosku o dofinansowanie złożonym w styczniu przez LGD do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz o pozytywnej ocenie formalnej projektu.

Dziś możemy pochwalić się wynikami oceny merytorycznej – na 212 możliwych do zdobycia punków, nasz wniosek uzyskał 195, co uplasowało go na 89 miejscu (na 1490 złożonych aplikacji).

Dofinansowanie w kwocie 24.211,00 zł pozwoli zrealizować projekt obejmujący cykl zajęć aktywizujących dla lokalnych liderów.

Zaplanowane zajęcia będą realizowane podczas dwóch dwudniowych zjazdów. W czasie pierwszego zjazdu odbędą się zajęcia teoretyczno – warsztatowe, mające na celu nabycie umiejętności i kompetencji społecznych takich jak prowadzenie zebrań, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami grupy oraz komunikacja w pracy zespołowej. Ponadto uczestnicy poznają techniki motywowania innych mieszkańców swojej miejscowości. Podczas tego zjazdu uczestnicy poznają przepisy niezbędne do założenia, rejestracji i funkcjonowania organizacji pozarządowej, źródła finansowania działalności społecznej z pozyskiwanych funduszy oraz dowiedzą się o ciekawych sposobach zagospodarowania funduszu sołeckiego i możliwościach organizowania zajęć w świetlicach wiejskich.

Podczas drugiego zjazdu – w pierwszym dniu odbędzie się podróż studyjna do wioski tematycznej Piła w woj. kujawsko – pomorskim. Na jej przykładzie uczestnicy  poznają zasady tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych. Drugiego dnia uczestnicy dowiedzą się jak utworzyć i prowadzić działalność gospodarczą na wsi np. wioski tematyczne, poznają zasady mobilizowania mieszkańców do zakładania działalności gospodarczej na potrzeby  rozwoju miejscowości, nauczą się jak wykorzystać własne zasoby (przyrodnicze, historyczne) do inicjowania ciekawych przedsięwzięć na wsi (muzea, izby regionalne, kroniki, wsie tematyczne).

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Obornickim Ośrodkiem Kultury, który przeprowadzi rekrutację oraz udostępni nieodpłatnie sale na potrzeby prowadzenia zajęć.

Realizację projektu zaplanowano na październik i listopad 2013 r.

Dodaj komentarz